Tiếng Việt | English

18/11/2023 - 17:54

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 là nhiệm vụ chính trị quan trọng  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải vừa ký văn bản số 2114-CV/TU về việc triển khai, thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Long An theo Kết luận số 48-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Tại Kỳ họp lần thứ 14, HĐND huyện Thủ Thừa, các đại biểu biểu quyết thống nhất tờ trình và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (Ảnh tư liệu)

Trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm thực tiễn qua sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 để xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch sắp xếp và tổ chức thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ và có tính kế thừa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 phải phù hợp với Quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị; xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp và phải bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân.

UBND cấp huyện, cấp xã chủ động đề xuất, xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương. Khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính đã đảm bảo tiêu chuẩn nhằm giảm số lượng đơn vị hành chính, tăng quy mô đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Không bắt buộc thực hiện sắp xếp (trừ trường hợp địa phương có nhu cầu sắp xếp) đối với các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn trước, ổn định từ lâu, có vị trí biệt lập, có các yếu tố đặc thù và các đơn vị hành chính nông thôn đã được quy hoạch thành đơn vị hành chính đô thị cùng cấp.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, đến năm 2025, hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuấn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân sô dưới 300% quy định.

Đến năm 2030, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Kể từ ngày UBND tỉnh trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ cấp xã, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn cho đến khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có liên quan có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tham mưu xây dựng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thống nhất phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Long An theo 2 giai đoạn (đến năm 2025 và đến năm 2030), trong đó xác định rõ lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

Xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 để lấy ý kiến cử tri chịu ảnh hưởng trực tiếp; hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện theo quy định.

Thực hiện sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công, chuyển đối giấy tờ cho tổ chức, cá nhân và thủ tục hành chính đối với đơn vị hành chính sau khi sắp xếp; phân bổ kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Rà soát, bổ sung vào Quy hoạch tỉnh nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Phạm vi ranh giới cụ thể của từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của từng thời kỳ Quy hoạch tỉnh.

Chủ động rà soát, xem xét, tạm dừng phê duyệt, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở công tại những đơn vị hành chính dự kiến nhập, điều chỉnh vào đơn vị hành chính khác, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở xác định rõ việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 là nhiệm vụ chính trị quan trọng; đặc biệt chú trọng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về nhận thức và hành động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết