Tiếng Việt | English

11/06/2024 - 14:37

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong đầu tư công

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT)  tỉnh Long An - Trương Văn Liếp, việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, thời gian bố trí vốn, phù hợp với các loại hình quy hoạch liên quan và tình hình thực tế phát triển KT-XH của địa phương.

Sở KH&ĐT tập trung phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định. Tổng mức đầu tư các dự án (DA) được chủ đầu tư lập cơ bản phù hợp tại thời điểm, làm cơ sở để đưa các DA và kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của Luật Đầu tư công. Các DA điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh đơn giá bồi thường, hỗ trợ và do trượt giá. Các công trình được đầu tư cơ bản bảo đảm tính cần thiết theo mục tiêu, phát huy hiệu quả sử dụng, mục tiêu đầu tư phù hợp với nguồn vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, việc phân bổ vốn đầu tư công hàng năm bảo đảm tuân thủ theo quy định pháp luật, bảo đảm việc bố trí vốn không vượt tổng mức đầu tư công trình đã duyệt. Giai đoạn 2021-2023, Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn cho 87 công trình hoàn thành trong giai đoạn 2021-2023 với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỉ đồng, lũy kế bố trí vốn các DA này gần 2.700 tỉ đồng, tiết kiệm được theo tổng mức đầu tư khoảng 550 tỉ đồng, chiếm 16,9% tổng mức đầu tư;...

Theo thông tin từ Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực được Ban thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật. Trong 3 năm 2021, 2022, 2023, Ban có 548 gói thầu được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị các gói thầu là 1.516.756 triệu đồng, giá trị tiết kiệm đạt 61.765 triệu đồng (tương đương 4,072%). Các gói thầu có hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh đều được tổ chức lựa chọn nhà thầu thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với tỷ lệ đấu thầu qua mạng đạt 100%.

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Đặng Hoàng Tuấn, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý DA Công trình giao thông và các đơn vị có liên quan tăng cường trách nhiệm trong công tác lập kế hoạch vốn đầu tư công sát với nhu cầu thực tế, thanh toán vốn theo tiến độ khối lượng thực hiện và hoàn tất các thủ tục về quyết toán vốn đầu tư theo quy định, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đồng thời, Sở thường xuyên tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý thực hiện các DA, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình; hạn chế tối đa việc chỉ định thầu các DA đầu tư.

Ông Trương Văn Liếp thông tin, căn cứ tình hình triển khai, thực hiện các công trình, hàng năm, Sở tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh vốn từ các công trình không có khả năng giải ngân hết sang các công trình có tỷ lệ giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn để giải ngân hết kế hoạch vốn giao, đẩy nhanh tiến độ thi công cho công trình và đúng theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công.

Trong bố trí bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; đồng thời, các công trình phải thật sự cấp bách, cần thiết để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng. Sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, trong đó dời thời gian thực hiện 13 công trình sang giai đoạn 2026-2030 và 1 chương trình không thực hiện đầu tư;.../.

Sở KH&ĐT tổng hợp số liệu tỷ lệ tiết kiệm trong công tác đấu thầu của tỉnh qua các năm: Năm 2021, tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt 9.175 tỉ đồng, tổng giá trúng thầu 8.868 tỉ đồng, tiết kiệm 306 tỉ đồng, tỷ lệ tiết kiệm chung là 3,34%; năm 2022, tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt 5.541 tỉ đồng, tổng giá trúng thầu 5.361 tỉ đồng, tiết kiệm 180 tỉ đồng, tỷ lệ tiết kiệm chung là 3,26%; năm 2023, tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt 8.346 tỉ đồng, tổng giá trúng thầu 8.128 tỉ đồng, tiết kiệm 218 tỉ đồng, tỷ lệ tiết kiệm chung là 2,62%.

Sơn Quê

Chia sẻ bài viết