Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

“Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị”

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tiếp tục đi sâu phân tích làm rõ hơn các đề xuất liên quan đến vấn đề “đổi mới đồng bộ hơn giữa chính trị và kinh tế”. Phải nắm vững và khẳng định: Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng ta, Nhà nước ta, mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức công tác, lề lối làm việc, cải cách hành chính, chống tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu gây phiền hà cho dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH,...”.

Thực chất, những vấn đề trên chính là những tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển của đất nước, đã, đang và sẽ tiếp tục được đổi mới. Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực chất để có chiến lược, giải pháp đổi mới phù hợp, đáp ứng những yêu cầu đang đặt ra. Chính những điều đó đã đưa đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử qua gần 30 năm đổi mới: Sự ổn định về chính trị; KT-XH có bước phát triển đáng kể; đời sống người dân ngày càng được chăm lo tốt hơn, nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần,…

Khi Dân - Đảng một lòng, cùng chung đích đến thì không có trở lực nào ngăn cản được. Ý thức được điều đó, mọi đường lối đổi mới của Đảng đều lấy lợi ích chính đáng của nhân dân đặt lên hàng đầu. Chặng đường đổi mới gần 30 năm qua của đất nước gặp không ít luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Kiên định mục tiêu, con đường đã chọn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, chung lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mưu đồ của chúng. Những thành tựu đất nước đã đạt thời gian qua minh chứng con đường, chế độ mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội cùng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù.

“Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị”, đất nước đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, yêu cầu đổi mới luôn được đặt ra, Đảng ta luôn thận trọng trong từng quyết sách. Đổi mới để khắc phục tồn tại, tiến lên và thành công, đạt nhiều thắng lợi, tạo nền tảng vững chắc cho con đường đã chọn. Chúng ta phải tự hào khẳng định rằng, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Trên tiến trình đổi mới đất nước, Dân - Đảng một lòng cùng chung mục tiêu ấy. Đó chính là sức mạnh làm nên thành tựu to lớn của đất nước sau gần 30 năm đổi mới cũng như trong quá trình hội nhập hôm nay, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

KHÁNH TÂM
 

Chia sẻ bài viết