Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Đẩy mạnh hơn nữa đối thoại với dân

Đối thoại với dân là chủ trương của Đảng để mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là mục tiêu và động lực của cách mạng. Dân là động lực to lớn nhất. “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân” (Bác Hồ).

Những năm qua, chúng ta đã thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Người dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra nhiều việc trong cuộc sống. Đặc biệt, qua đối thoại, người dân đã cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách sát hợp với thực tế cuộc sống ở cơ sở. Và cũng có nhiều điều bức xúc có dịp được trao đổi, bàn bạc để tháo gỡ, làm cho cán bộ, đảng viên hiểu dân hơn, người dân hiểu cán bộ, đảng viên nhiều hơn, người người nhìn nhận về nhau cởi mở hơn, hiểu biết nhau hơn, thông cảm nhau hơn; tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt hơn, công việc được thực hiện thuận lợi hơn,...

Chính vì thế, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc đối thoại với dân, tạo ra được môi trường phát huy dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, sẽ tác động tích cực vào các phong trào thi đua sản xuất, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ngày Vì người nghèo”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư,... nhất là góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đúng như lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

VÕ THANH NGHỊ

 

Chia sẻ bài viết