Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Để làm tốt khâu nhân sự cấp ủy

Quán triệt Chỉ thị 36/CT-TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó có đề cập đến công tác nhân sự của tập thể cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng.

Thời gian qua, Đại hội Đảng các cấp ở cơ sở đã diễn ra, nên việc bầu cấp ủy khóa mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Để thực hiện tốt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, theo tôi, trước hết cần thực hiện thật tốt khâu đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho việc giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới. Khâu này rất quan trọng, phải tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan; phải chọn ra được những đảng viên đủ tài, đủ đức, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trước Đảng, trước dân; chống chủ nghĩa cá nhân, bè phái, tham nhũng, lợi ích nhóm,... Bên cạnh đó, vai trò của cơ quan hay bộ phận tham mưu về công tác nhân sự phải có đủ thông tin, có bản lĩnh vững vàng, tính chiến đấu cao trong việc đề xuất phương án nhân sự, tránh nể nang, né tránh, thù oán riêng tư, tất cả phải vì Đảng, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng.

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết