Tiếng Việt | English

08/02/2024 - 10:00

Đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) trong năm 2023 tiếp tục được tỉnh Long An, các ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện với nhiều giải pháp.

Khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023

Năm 2023, công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN,TC được Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên lãnh, chỉ đạo. Từ đó, công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ gắn với thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương. Đó là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 35, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 27, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 116, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền PCTN,TC.

Bên cạnh đó, theo Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững, tỉnh tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Năm 2023, toàn tỉnh tổ chức được 2.347 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN,TC với tổng số 75.540 lượt cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, CBCCVC và nhân dân về công tác PCTN,TC.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Vững, năm 2023, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được tỉnh tập trung thực hiện. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; công khai dự toán thu, chi ngân sách. Cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng và thực hiện các quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC. Trong năm, có 66 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra về việc thực hiện quy tắc ứng xử và chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện tốt. Trong năm, toàn tỉnh có 281 văn bản được xây dựng mới về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; đồng thời, thực hiện 33 cuộc thanh, kiểm tra việc thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chưa phát hiện vi phạm.

Năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và nghiêm túc thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCCVC nhằm phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Kết quả, trong năm, toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 204 trường hợp.

Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh tại tỉnh được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong lãnh, chỉ đạo, quản lý và điều hành. Từ đó, tổ chức triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định. Hiện nay, 100% số lượng CBCCVC và người lao động được trả lương qua tài khoản.

Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập đối với các trường hợp thuộc diện phải kê khai theo quy định. Trong năm 2023, Thanh tra tỉnh tiến hành 10 cuộc xác minh tài sản, thu nhập tại 10 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với 36 CBCCVC được xác minh. Qua đó, kết luận kiến nghị rút kinh nghiệm 3 cá nhân, tổ chức; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm 6 tổ chức và 25 cá nhân.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng cũng được chú trọng thực hiện. Trong năm 2023, qua công tác tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát hiện 3 vụ/3 đối tượng tham ô tài sản (các vụ việc đều xảy ra tại doanh nghiệp ngoài nhà nước). Qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phát hiện 2 vụ/6 đối tượng.

Qua hoạt động thanh tra, kiểm toán phát hiện, xử lý 7 vụ tham nhũng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. Trong năm, điều tra, thụ lý 17 vụ/33 bị can. Trong đó, đã truy tố 5 vụ/10 bị can.

Trong năm 2023, ở cấp tỉnh, số tài sản tham nhũng bị phát hiện cần phải thu hồi hơn 11 tỉ đồng (số mới phát hiện trong năm gần 7 tỉ đồng; số tài sản trong các vụ án cũ chưa được thu hồi chuyển sang hơn 4,1 tỉ đồng). Theo đó, đã thu hồi gần 1,2 tỉ đồng (chiếm 10,77%). Cấp huyện, số tài sản tham nhũng bị phát hiện hơn 986 triệu đồng (mới phát hiện trong năm). Số tài sản đã thu hồi hơn 587 triệu đồng (chiếm 59,5%)./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết