Tiếng Việt | English

16/03/2019 - 10:32

Giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên tại Sở Nội vụ

Chiều 15/3, Đoàn giám sát Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Long An giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên tại Sở Nội vụ.

Đoàn giám sát Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Long An giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên tại Sở Nội vụ

Luật Thanh niên được triển khai từ năm 2005, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để xác định vị trí, vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên, trách nhiệm của Nhà nước đối với thanh niên, góp phần chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thanh niên trong tình hình mới. Từng cấp, ngành, lĩnh vực lồng ghép thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Đoàn thanh niên các cấp chủ động hơn trong việc tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền tạo cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi huy động các nguồn lực xã hội, sự quan tâm của các cấp, ngành trong việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Toàn tỉnh hiện có hơn 311.000 thanh niên, chiếm hơn 21% tổng số dân của tỉnh. Trong giai đoạn 2017 – 2018, toàn tỉnh đào tạo nghề cho hơn 226.000 lao động, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho hơn 31.000 lao động, trong đó thanh niên chiếm 80%. Bên cạnh kết quả, vẫn tồn tại một số hạn chế như quy định của Luật còn chung chung; các chính sách đối với thanh niên còn nhiều mặt khó thực hiện; có nơi, có lúc chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác thanh niên với các ngành, đoàn thể.

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát trao đổi, làm rõ thêm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác thanh niên, hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hoạt động tuyên truyền, tư vấn cho thanh niên trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình, công tác tập hợp, sinh hoạt của đoàn viên thanh niên tại các khu dân cư và khu công nghiệp,...

Qua giám sát, Đoàn công tác ghi nhận kết quả của Sở Nội vụ trong thực hiện Luật Thanh niên thời gian qua, đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị để trình Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.

Thanh Thủy – Võ Huy

Chia sẻ bài viết