Tiếng Việt | English

06/07/2015 - 10:40

Một kênh tuyên truyền hiệu quả

Báo chí có vai trò rất quan trọng đối với công tác truyền thông dân số. Những năm qua, nhờ truyền thông tốt qua báo hình, báo viết mà nhận thức, hành vi của người dân dần thay đổi, do đó chất lượng dân số đã từng bước được nâng lên rõ rệt và đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Sự nghiệp Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) của nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, sớm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu ổn định về quy mô dân số, về duy trì mức sinh thấp hợp lý,… việc nâng cao chất lượng dân số bước đầu đạt được kết quả khả quan, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của báo chí. Nhờ đẩy mạnh và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông của báo chí tới mọi tầng lớp nhân dân, nên đã từng bước góp phần giúp người dân hiểu và tạo chuyển đổi nhận thức, từ đó thay đổi hành vi về thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ. Từ công tác truyền thông của báo chí nên hiện nay, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, có ý thức xây dựng mô hình gia đình ít con, quy mô nhỏ để có điều kiện xây dựng cuộc sống ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.

Để báo chí ngày càng làm tốt hơn về công tác truyền thông dân số, cần động viên kịp thời đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên báo chí có tác phẩm báo chí có chất lượng tốt về Dân số-KHHGĐ để tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tăng số buổi và thời lượng phát sóng, tuyên truyền kịp thời những vấn đề nổi bật trong công tác Dân số-KHHGĐ nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện chính sách dân số.

Công tác truyền thông của báo chí về dân số có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ. Vì vậy, sự quan tâm, đầu tư của các cấp, các ngành và sự chung tay của toàn xã hội sẽ là động lực để công tác Dân số-KHHGĐ tiếp tục đạt những thành tựu xứng đáng./.

Nguyễn Chí Thanh

Chia sẻ bài viết