Tiếng Việt | English

14/08/2015 - 08:34

Nâng cao hiệu quả hoạt động cán bộ Công đoàn

Những năm qua, các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh Long An cùng cả nước đã và đang tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng cán bộ, công nhân, lao động về tư tưởng; công tác có chiều sâu, trở thành một lực lượng lao động quan trọng đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trước tình hình trên, sự chủ động của các tổ chức CĐ đóng vai trò rất quan trọng trong việc chăm lo nâng chất cán bộ CĐ một cách toàn diện, coi đây là “chìa khóa” để nâng cao chất lượng công tác, đồng thời chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến của công nhân, viên chức, lao động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật; xây dựng, củng cố khối liên minh công - nông - trí làm nền tảng vững chắc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Do vậy, các cấp CĐ cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ CĐ, chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ CĐ trưởng thành từ phong trào công nhân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền ưu tiên tuyển chọn, bồi dưỡng, sử dụng những cán bộ trẻ, có năng lực, phẩm chất, xuất thân từ công nhân, coi cán bộ CĐ là bộ phận cán bộ của Đảng làm công tác quản lý quần chúng.

Cán bộ CĐ phải luôn ra sức phấn đấu, tự rèn luyện, học hỏi, vươn lên để trở thành cán bộ chủ chốt, ưu tú của ngành, xứng đáng đứng vào hàng ngũ Đảng, góp phần xây dựng tổ chức CĐ ngày càng trong sạch, vững mạnh, nêu cao hiệu quả của hoạt động CĐ, cống hiến tích cực hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết