Tiếng Việt | English

28/02/2021 - 14:39

Quan tâm giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài

Tỉnh Long An luôn quan tâm giải quyết những vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài.

Đối thoại với các hộ dân có khiếu nại

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc. Qua đó, hạn chế khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài.

Theo đó, thời gian qua, tỉnh luôn chỉ đạo và thực hiện kế hoạch số 363 ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Trên địa bàn tỉnh có 11 vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài thuộc giai đoạn từ năm 1990 - 2005, được UBND tỉnh, các ban, ngành Trung ương thống nhất hướng giải quyết và ban hành quyết định giải quyết theo thẩm quyền. Các trường hợp này, đến nay, UBND tỉnh hoàn tất việc rà soát, tổ chức đối thoại xong.

Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại 1 trường hợp; thông báo kết quả rà soát giải quyết khiếu nại của 4 cá nhân và 1 tập thể. Đồng thời, có văn bản xin ý kiến Cục III, Thanh tra Chính phủ đối với 2 trường hợp./.

Đức

Chia sẻ bài viết