Tiếng Việt | English

03/04/2024 - 11:34

Tăng cường phối hợp tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 21/3/2024, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền về công tác nội chính; CCTP; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An năm 2024.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán (giữa) làm việc với Báo Long An và Đài Phát thanh và Truyền hình Long An về công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan tư pháp phối hợp Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tuyên truyền về công tác nội chính; CCTP; PCTN,TC. Để tiếp tục thực hiện tốt, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính; CCTP; PCTN,TC, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An năm 2024.

Theo đó, ngoài các nội dung thông tin, tuyên truyền thường xuyên thì còn thực hiện các chuyên trang, chuyên mục cụ thể. Theo kế hoạch tuyên truyền, Ban CCTP tỉnh thực hiện 3 chuyên trang/tháng bằng hình thức báo in và báo online trên Báo Long An, gồm: Chuyên trang Nội chính, PCTN và CCTP; thực hiện 3 chương trình trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, gồm: Câu chuyện pháp luật, tiểu phẩm, phóng sự, tọa đàm những vấn đề thời sự “nóng” xảy ra trong xã hội, được dư luận xã hội quan tâm. Mỗi chương trình phát 15 phút và tiếp tục phát lại 3 lần trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Nội dung chuyên trang, chuyên mục về nội chính; CCTP; PCTN,TC, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan Khối Nội chính tỉnh, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Bộ phận công tác nội chính và PCTN cấp huyện thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh - Nguyễn Thanh Hải yêu cầu: "Mục đích, yêu cầu của kế hoạch tuyên truyền là để triển khai đồng bộ, sâu, rộng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các chủ trương, nhiệm vụ công tác nội chính; CCTP; PCTN,TC, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của xã hội và tham gia của tổ chức, Nhân dân trong công tác này".

Đối với nội dung tuyên truyền công tác nội chính tập trung vào công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự; việc bí thư cấp ủy Đảng tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Với công tác CCTP thì tập trung thông tin, tuyên truyền các nội dung về quan điểm, chủ trương, định hướng được nêu trong văn kiện đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn bản của Trung ương, kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo CCTP Trung ương; tuyên truyền, phổ biến nhanh, đầy đủ các luật, quy định mới ban hành và có hiệu lực pháp luật đến cán bộ, công chức và Nhân dân nắm, thực hiện, chấp hành.

Tiếp tục triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động tư pháp theo Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 01/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Kết quả thực hiện CCTP hàng năm (nhất là việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác CCTP).

Phổ biến các quy định của pháp luật về các lĩnh vực bổ trợ tư pháp (nhất là các hoạt động công chứng, luật sư, bản đấu giá). Công tác tổ chức các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần CCTP; công tác tiếp nhận và xử lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thông tin nhanh những hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN,TC; Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương và tỉnh.

Đối với công tác PCTN,TC, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung tuyên truyền việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (nhất là việc kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí); trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; các quy định và chế tài xử lý đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc giám định, định giá, đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp; kết luận qua kiểm tra, giám sát các vụ việc liên quan đến công tác PCTN,TC được dư luận xã hội quan tâm mà không thuộc các trường hợp bí mật nhà nước. Hoạt động thanh tra, đặc biệt là thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN,TC, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các vụ việc, kết quả xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm qua hoạt động thanh tra. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh lãnh, chỉ đạo về công tác PCTN,TC, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thông tin các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Kết quả triển khai, thực hiện các giải pháp phòng, chống “tham nhũng vặt”; công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh PCTN,TC, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Gần đây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát Đảng ủy Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An về kết quả lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền PCTN,TC theo Kết luận số 10, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị.

Theo đó, công tác chỉ đạo, tuyên truyền về công tác PCTN,TC luôn được Đảng ủy và lãnh đạo 2 đơn vị quan tâm thực hiện, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cũng góp phần nâng cao chất lượng, nội dung tuyên truyền. Hai đơn vị đều xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về công tác PCTN,TC.

Trong công tác này có sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan Khối Nội chính và ký kết hợp đồng với Ban Nội chính Tỉnh ủy. Nội dung tuyên truyền ngày càng được nâng chất, phản ánh kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN,TC. Bên cạnh đó, cũng thông tin về những vi phạm, hạn chế để các cấp, các ngành kịp thời nắm bắt, giải quyết.

Qua công tác tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cán bộ, đảng viên trong công tác PCTN,TC, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thông qua giám sát, Đoàn giám sát tìm hiểu về những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên truyền PCTN,TC; việc cung cấp thông tin của các cơ quan chức năng; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác thông tin, tuyên truyền PCTN,TC,...

Phát biểu tại cuộc giám sát, ông Hoàng Đình Cán nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực nói chung và PCTN,TC nói riêng. Ông cũng đề nghị, 2 đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về công tác PCTN,TC.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ông đề nghị, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Long An, Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tăng cường, chủ động phối hợp các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan Khối Nội chính trong thực hiện các kế hoạch tuyên truyền PCTN,TC. Về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ kịp thời định hướng và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ 2 đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết