Tiếng Việt | English

24/11/2021 - 10:02

Văn hóa là mục tiêu và động lực phát triển đất nước

Văn hóa (VH) là sản phẩm được tạo ra, phát triển trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội. VH là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

VH có vị trí quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong sự phát triển chung của đất nước. Tại Hội nghị VH toàn quốc năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “VH phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”. Sở dĩ VH có vị trí đặc biệt quan trọng như vậy là vì VH là tài sản tinh thần quý giá nhất của dân tộc.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm (Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII) đã nhấn mạnh: “VH Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. VH Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc”.

Bằng sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng, các giá trị VH tốt đẹp của dân tộc không những được cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và nhân dân nuôi dưỡng, phát huy mà VH và giá trị VH còn trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, kết hợp với du lịch, dịch vụ, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của đất nước. Hiệu quả cao nhất mà VH và các giá trị VH mang đến chính là nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, nhân lên lòng yêu nước, ý chí khát vọng và tinh thần cống hiến của mỗi người dân ra sức thi đua lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu và công tác vì sự phát triển toàn diện của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, sự trường tồn của dân tộc.

Vừa qua, do tác động của đại dịch Covid-19, KT - XH nước ta bị ảnh hưởng nặng nề, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, đối mặt với bao đau thương, mất mát. Tuy nhiên, trong cơn hoạn nạn, gian khó, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, nhân văn, chia sẻ càng ngời sáng và là điểm tựa, sức mạnh để mọi người cùng vượt qua đại dịch. Đó đều là những giá trị bất biến của VH.

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền VH Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để VH thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Để thực hiện hiệu quả định hướng của Đảng về phát triển VH, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên cần quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thể chế hóa đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về VH; tập trung xây dựng con người phát triển toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, lịch sử, truyền thống VH của quê hương, đất nước; đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống VH lành mạnh gắn với các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH; Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn và phát huy giá trị di sản VH của địa phương; huy động các nguồn lực tham gia phát triển VH; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lĩnh vực VH; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với xây dựng và phát triển VH, con người toàn diện...

Để những giá trị tốt đẹp, tích cực là dòng chảy chính định hình nên phẩm giá của mỗi con người, tạo hình ảnh, uy tín của quốc gia trên trường quốc tế và chặng đường phát triển, cần kiên trì xây dựng một nền VH Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người phát triển toàn diện, xây cái tốt để lấn át cái xấu, làm lành mạnh hóa môi trường xã hội./.

Thanh Tuyền

Chia sẻ bài viết