Tiếng Việt | English

03/11/2015 - 09:04

Xây dựng xã nông thôn mới đúng thực chất!

Theo thống kê của ngành chức năng, qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến tháng 8-2015, toàn tỉnh có 33/166 xã đạt chuẩn NTM và nhiều xã đạt từ 14 tiêu chí trở lên, ước đến cuối năm 2015 sẽ có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM.

Diện mạo các xã đạt chuẩn và đạt ngưỡng chuẩn NTM có những đổi thay tích cực; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, làm đòn bẩy kích thích sản xuất, kinh doanh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, góp phần nâng cao đời sống vật, tinh thần người dân nông thôn,... Tuy nhiên, nhìn tổng thể, các xã được công nhận NTM và các xã ở ngưỡng đạt chuẩn NTM cần tiếp tục được đầu tư nhiều hơn nữa để nâng chất, nhất là đối với các tiêu chí đạt chưa cao và các tiêu chí dễ biến động.

Thiết nghĩ, các xã được công nhận đạt chuẩn NTM cần xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển bền vững.

Những xã có điều kiện phát triển (vượt hơn chỉ tiêu trong 19 tiêu chí quy định), có thể đề nghị bổ sung chỉ tiêu mới, nhưng trước hết, cần tập trung rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng 19/19 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về XDNTM. Nâng cao chất lượng tiêu chí và bổ sung chỉ tiêu mới là phản ánh đúng thực chất và mức độ hưởng thụ cao hơn về vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ở tại xã đó.

Nên chăng, sau 5 năm được kiểm tra và công nhận xã đạt chuẩn NTM, những xã tiếp tục đạt chuẩn bền vững và có nhân tố phát triển mới; các ngành chức năng cấp trên cần ưu tiên hỗ trợ từ các nguồn ngân sách để tạo điều kiện thuận lợi cho xã đó phát triển thêm một bước - xem đây là một bước đột phá mới, để các xã bạn cùng thi đua, phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu, văn minh, tiến bộ theo quy luật vận động, phát triển./.

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích