Tiếng Việt | English

Truy tìm chủ sở hữu tang vật, phương tiện

Sau thời hạn 30 ngày, nếu không có ai đến nhận, cơ quan chức năng ra thông báo sẽ làm thủ tục tịch thu sung vào công quỹ nhà nước, mọi khiếu nại về sau không được giải quyết.