Tiếng Việt | English

Các nước Mỹ Latinh phản đối can thiệp quân sự vào Venezuela

11 trong tổng số 14 nước thành viên của nhóm Lima đã lên tiếng phản đối bất kỳ hành động “can thiệp quân sự” hay “sử dụng vũ lực” vào Venezuela.