Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên

Việc tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên là điều cần thiết giúp các em biết cách bảo vệ sức khỏe. Ngoài tuyên truyền trong trường học, các địa phương còn chú trọng tuyên truyền ngoài cộng đồng.