Tiếng Việt | English

17/07/2015 - 13:43

Đại biểu dự đại hội cấp trên phải thật sự tiêu biểu và công tâm

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại biểu (ĐB) dự Đại hội (ĐH) Đảng bộ cấp trên là có đóng góp thiết thực vào nghị quyết ĐH và sáng suốt lựa chọn, bầu vào ban chấp hành khóa mới những đồng chí bảo đảm tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ, có đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết ĐH đề ra.

Như vậy, việc các tổ chức Đảng tiến hành ĐH bầu ĐB tham dự ĐH ĐB Đảng bộ cấp trên phải hết sức cân nhắc, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, có tâm, có tầm, năng lực, am hiểu trên các lĩnh vực và tầm bao quát để tham gia thảo luận, phản ánh, đóng góp những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với ĐH. Đồng thời, các ĐB phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, bám sát quy định về bầu cử trong Đảng, thực sự thận trọng, trong sáng, công tâm, khách quan đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng để sáng suốt lựa chọn bầu đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có đức, có tài, có uy tín, trách nhiệm, năng lực thực tiễn, phong cách công tác khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Việc các ĐB dự ĐH ĐB Đảng bộ cấp trên thật sự tiêu biểu, mạnh dạn đóng góp dự thảo nghị quyết, công tâm, khách quan trong bầu ra ban chấp hành đảng bộ cấp trên sẽ góp phần phát huy dân chủ, bảo đảm tăng cường sự đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng./.

Nguyễn Chí Thanh

Chia sẻ bài viết