Tiếng Việt | English

04/07/2015 - 09:32

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LONG AN

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XI)

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Hoàng Đình Cán quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XI) của Đảng.

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối.

Đại biểu tham dự

Hội nghị đã nghe Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Hoàng Đình Cán quán triệt 4 vấn đề trọng tâm được Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XI), gồm: Mô hình tổ chức chính quyền địa phương; chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành; phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết