Tiếng Việt | English

12/06/2015 - 13:19

Tân Hưng hướng tới Đại hội Đảng bộ lần thứ V: Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp

Đến thời điểm này, Tân Hưng đã hoàn thành Đại hội (ĐH) Đảng cấp cơ sở với kết quả tốt đẹp. Huyện ủy đang tập trung cho việc tổ chức ĐH Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, diễn ra từ ngày 17 đến 19-6-2015. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với đồng chí Lương Sơn Cầu - Bí thư Huyện ủy Tân Hưng về công tác chuẩn bị ĐH.

Hệ thống giao thông huyện Tân Hưng ngày càng hoàn thiện

PV: Được biết, Đảng bộ huyện Tân Hưng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị tổ chức ĐH điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy. Xin đồng chí cho biết các bước triển khai chuẩn bị tổ chức ĐH?

Bí thư Huyện ủy - Lương Sơn Cầu: Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức ĐH hoàn thành trong giữa tháng 5-2015. Đồng thời, Huyện ủy cũng đã thực hiện tốt các bước chuẩn bị ĐH Đảng bộ huyện như: Thành lập các tiểu ban phục vụ ĐH, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện, các báo cáo chuyên đề thực hiện công trình trọng điểm, chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2010-2015 đúng theo kế hoạch để tiến hành tổ chức ĐH.

PV: Xin đồng chí cho biết thêm về công tác chuẩn bị nhân sự cho ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới?

Bí thư Huyện ủy - Lương Sơn Cầu: Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Ban Đảng Tỉnh ủy về thực hiện quy trình công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng các phương án nhân sự cấp ủy bảo đảm đúng quy trình, kế hoạch đề ra.

Về tiêu chuẩn: Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, phong cách công tác khoa học, có trình độ học vấn, chuyên môn, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý tình hình. Đoàn kết, quy tụ đội ngũ cán bộ, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có thái độ kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện, tham nhũng, tiêu cực và phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động, trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Có thái độ nghiêm túc khắc phục, sửa chữa kịp thời những tồn tại, yếu kém sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Tuyệt đối không cơ cấu vào cấp ủy những người không gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.

PV: Xin đồng chí cho biết, dự thảo Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ V trên các lĩnh vực KT-VH-XH định hướng những vấn đề nào là then chốt?

Bí thư Huyện ủy - Lương Sơn Cầu: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, từ nhiệm vụ chính trị chung và thực trạng huyện nhà, dự thảo Nghị quyết ĐH Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ V, đã xác định khẩu hiệu hành động của ĐH lần này là “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, phát triển bền vững”, với mục tiêu tổng quát là phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định biên giới, quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng đến năm 2020, huyện trở thành vùng nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Dự thảo Báo cáo chính trị xác định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó khẳng định 3 chương trình đột phá: Quy hoạch, tạo quỹ đất hình thành từ 1 - 2 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại thị trấn Tân Hưng và xã Hưng Điền B để kêu gọi đầu tư; Xây dựng vùng sản xuất 1.000ha cây công nghiệp ngắn ngày tại 3 xã biên giới; Phối hợp quy hoạch, nghiên cứu và sản xuất giống chất lượng cao tại xã Hưng Điền.

Là địa bàn sản xuất nông nghiệp, huyện chọn hướng sản xuất với chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất canh tác, thông qua thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên nền tảng tiêu chí đời sống văn hóa hiện có. Ngoài ra, huyện còn tập trung thực hiện cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải tiến phong cách, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ tốt cho tổ chức và nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

PV: Xin cám ơn đồng chí!./.

Phóng Viên (thực hiện)

Chia sẻ bài viết