Tiếng Việt | English

23/11/2020 - 11:31

Thông tin và hỏi - đáp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Cho tôi hỏi có được đóng bù thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện chậm không? Ví dụ, tôi tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 5 năm, vậy năm thứ 11 có được đóng bù thời gian chưa đóng từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 không?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 87 Luật BHXH năm 2014.

Căn cứ  Điều 9, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện thì thời điểm đóng BHXH tự nguyện:

Điều 12. Thời điểm đóng

1. Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với phương thức đóng quy định tại các Điểm a, b, c và d, Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được thực hiện như sau:

a) Trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng;

b) Trong 3 tháng đối với phương thức đóng 03 tháng một lần;

c) Trong 4 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần;

d) Trong 7 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

2. Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp đóng một lần cho nhiều năm về sau hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu quy định tại Điểm đ và Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được thực hiện tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng.

3. Quá thời điểm đóng BHXH theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà người tham gia BHXH tự nguyện không đóng BHXH thì được coi là tạm dừng đóng BHXH tự nguyện. Người đang tạm dừng đóng BHXH tự nguyện, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH với cơ quan BHXH. Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Đối chiếu quy định nêu trên, việc đóng bù cho thời gian chậm đóng trước đó chỉ áp dụng với các phương thức đóng: Hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần, 12 tháng một lần, không có quy định về việc đóng bù cho thời gian chậm đóng đối với phương thức đóng một lần cho nhiều năm về sau (không quá 5 năm một lần).

Do vậy, trường hợp ông/bà chưa đóng thời gian từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 thì tiếp tục đóng từ năm thứ 11 và không được đóng bù cho thời gian trước đó./.

BHXH Long An

Chia sẻ bài viết