Tiếng Việt | English

02/10/2023 - 17:08

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị

Chiều 02/10, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) trong 9 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại điểm cầu cấp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh - Phạm Tấn Hòa cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh dự.

Công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ CCHC tại địa phương. Công tác cải cách thể chế cơ bản thuận lợi, các văn bản quy phạm pháp luật ban hành theo đúng trình tự quy định, được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi trong toàn tỉnh, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục thực hiện có hiệu quả.

Đồng thời, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh được triển khai, thực hiện liên tục, có trọng tâm, trọng điểm và đem lại hiệu quả thiết thực, hướng đến chất lượng phục vụ, giải quyết hồ sơ TTHC đáp ứng được yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

9 tháng năm 2023, tỉnh ban hành 48 quyết định, công bố 694 TTHC (ban hành mới 189 thủ tục, sửa đổi 298 thủ tục, thay thế 2 thủ tục, bãi bỏ 205 thủ tục) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 15 cơ quan, đơn vị. Tính đến nay, số lượng thủ tục được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh là 1.798 TTHC.

Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đạt 100%; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử có ký số cấp tỉnh, huyện đạt 99,93%; tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn công bố trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đạt 99,7%. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp 1.565/1.858 dịch vụ công trực tuyến (đạt 84,23%), bảo đảm 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến.

Đại biểu chia sẻ các khó khăn và đề xuất những kiến nghị trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC còn gặp một số hạn chế như công tác phối hợp giải quyết TTHC giữa các cơ quan liên quan chưa đồng bộ nên còn hồ sơ TTHC trễ hạn; việc niêm yết TTHC tại một số cơ quan, đơn vị, nhất là cấp xã chưa cập nhật kịp thời, chưa đầy đủ nội dung theo quy định,…

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương chia sẻ một số thuận lợi, khó khăn và đề xuất những kiến nghị góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian; nâng cao nhận thức người đứng đầu, linh hoạt, sáng tạo trong công tác CCHC. Đặc biệt, tăng cường giải pháp hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC; đồng thời, tổ chức kiểm tra việc triển khai, thực hiện chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra CCHC năm 2023;.../.

Hà Lan – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết