Tiếng Việt | English

06/07/2024 - 07:51

UBND tỉnh Long An giao 10 chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út vừa ký quyết định giao 10 chỉ tiêu liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 05/01/2024 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.

Ảnh minh họa: P.N

Trong 10 chỉ tiêu được giao, có 4 chỉ tiêu phải đạt 100% gồm: Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử; Tỷ lệ thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại UBND cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện; Tỷ lệ công bố, công khai thủ tục hành chính đúng hạn và Tỷ lệ xử lý phản ánh, kiến nghị đúng hạn.

Bên cạnh đó, Mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp đạt tối thiểu 90%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 80%.

Đồng thời, Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt tối thiểu 50%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 45%.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giao chỉ tiêu cụ thể cho UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh; công khai tình hình, kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ hàng tháng./.

T.H

Chia sẻ bài viết