Tiếng Việt | English

06/10/2015 - 19:26

Ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất

Qua nghiên cứu Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi nhất trí cao bởi vì dự thảo Văn kiện đã kết tinh trí tuệ của toàn dân tộc, được dựa trên những nghiên cứu khoa học rất rõ ràng về tình hình thực tiễn trong và ngoài nước và những biến động trong thời gian tới. Có thể nói rằng, dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng là một công trình khoa học và có chất lượng. Nội dung gọn, bố cục đầy đủ, lời văn dễ hiểu, không mỹ miều. Tuy nhiên, trong thời gian tới tôi mong muốn Văn kiện Đại hội cần quan tâm hơn nữa đến tăng cường ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất nhằm chuyển nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.

Có thể nói hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH&CN ở Việt Nam còn mờ nhạt: Hoạt động nghiên cứu KH&CN có chất lượng thấp và KH&CN chưa có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển đất nước. Một số đề tài, mô hình mới chỉ dừng lại ở mức độ xây dựng mô hình, chưa được nhân rộng ra sản xuất; nội dung của một số đề tài còn đơn điệu, nghèo nàn, mới chỉ tập trung vào khâu giống, kỹ thuật canh tác là chính, chưa có đề tài nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, bảo quản chế biến nông sản, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, công nghệ mới và sản phẩm chất lượng cao, chưa tiếp cận nhanh với KH&CN hiện đại của thế giới và khu vực. Chúng ta đã được biết đến nền nông nghiệp Nhật Bản, Israel mặc dù tài nguyên đất đai, khí hậu của họ không được thiên nhiên ưu đãi như ở nước ta nhưng nhờ ứng dụng KH&CN hiện đại nên nền nông nghiệp của họ đứng đầu thế giới. Những nước trong khu vực như Thái Lan, Philippin cũng có nền nông nghiệp tương đối hiện đại do tích cực đầu tư KH&CN vào nông nghiệp.

Đất nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển sản xuất nông nghiệp do tài nguyên đất đai và khí hậu thuận lợi, tuy nhiên để khai thác được tiềm năng đó thì việc phát huy vai trò của KH&CN là giải pháp then chốt. KH&CN hiện nay như là kim chỉ nam để phát triển trong thời đại công nghệ. Chỉ có công nghệ đẩy mạnh được hiện đại hóa công cụ sản xuất, cũng như là công cụ chúng ta tiếp cận nhanh nhất với thế giới và là công cụ để chúng ta khẳng định được trí tuệ của một dân tộc.

Tôi mong rằng, với nền tảng mà chúng ta xây dựng được cùng với sự hòa nhập với thế giới, sự phát triển của các tổ chức cá nhân, những nhà nghiên cứu về KH&CN trong nước cùng sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, việc phát triển khoa học của chúng ta sẽ trưởng thành. Chúng ta sẽ có sản phẩm công nghệ của riêng Việt Nam được cả thế giới chấp nhận. Trước hết, ngành KH&CN cần tăng cường huy động lực lượng tập trung tháo gỡ những chính sách cụ thể, xuất phát từ sản xuất của địa phương nhằm phục vụ chuyển nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Thứ hai, cần đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế quản lý KH&CN tại các chính quyền địa phương để hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo hướng ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại như Dự thảo Báo cáo đã nêu.

Tóm lại, tăng cường ứng dụng có hiệu quả thành tựu KH&CN vào sản xuất nhằm chuyển nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đây là vấn đề mà đề án tái cơ cấu nông nghiệp đang tập trung giải quyết cùng với các giải pháp về đất đai, lao động, thị trường để đưa nền nông nghiệp nước ta vươn lên hội nhập với thế giới, tập trung phát triển các sản phẩm có thế mạnh, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững./.

Huỳnh Thị Thu Năm 

Chia sẻ bài viết