Tiếng Việt | English

12/11/2017 - 09:52

Nâng cao nền nếp, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức triển khai thực hiện quy chế công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ-CTCT) cho 75 cán bộ là lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị, địa phương lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Kiểm tra giáo án, vật chất hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị phục vụ huấn luyện năm 2017

Nội dung triển khai gồm: Quy chế làm việc của cơ quan chính trị liên quan đến công tác kế hoạch tổng hợp về CTĐ-CTCT; quy định tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động CTĐ-CTCT trong Quân đội nhân dân Việt Nam; hướng dẫn đăng ký, ghi chép một số loại sổ cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương; một số quy định về tổng hợp, xây dựng và thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động CTĐ-CTCT; hướng dẫn thống nhất quy trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ;... nhằm thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện trong toàn LLVT tỉnh, góp phần nâng cao nền nếp, hiệu lực, hiệu quả CTĐ-CTCT.

Hoạt động trên nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc hiện nay; đưa chất lượng hoạt động CTĐ-CTCT của LLVT tỉnh ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết