Tiếng Việt | English

01/09/2018 - 23:05

Phát huy hào khí, vươn tới tương lai

Hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 để lại nhiều bài học quý báu, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An kế thừa, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Dân tộc ta vốn có lòng yêu nước nồng nàn, phẩm chất đó chính là sức mạnh nội sinh, luôn đồng hành cùng đất nước, dân tộc trong lịch sử hàng nghìn năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những trang sử vàng son của dân tộc đã lưu giữ hào khí oai hùng, chiến tích oanh liệt của cha ông trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và bảo vệ đất nước. Một trong những mốc son trong thời kỳ lãnh đạo của Đảng chính là cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 19/8/1945. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đập tan xích xiềng nô lệ của thực dân, đế quốc và chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến; lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8-1945, một Đảng chỉ 15 tuổi lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn đã minh chứng cho sức mạnh của tinh thần yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng ta.

Hòa trong khí thế cách mạng của mùa thu tháng Tám, Long An tiên phong giành chính quyền thành công ở Nam bộ vào ngày 21/8/1945. Chứng nhân lịch sử của cuộc Tổng khởi nghĩa - di tích Nhà Tổng Thận là tổng hành dinh, trụ sở công khai đầu tiên của chính quyền cách mạng ở Nam bộ, ngày nay là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 để lại nhiều bài học quý báu, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An kế thừa, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã anh dũng đấu tranh, trường kỳ kháng chiến, không ngại gian khổ, hy sinh, làm rạng danh 8 chữ vàng: Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc. Quân và dân Long An vừa bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam, vừa tiến công khai phá Đồng Tháp Mười, biến vùng đất bưng biền thành vựa lúa lớn của tỉnh và cả nước. Đồng thời, Đảng bộ Long An tiếp tục đi đầu trong xóa cơ chế quan liêu bao cấp, đẩy mạnh cải tiến phân phối lưu thông, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý cho công cuộc đổi mới của đất nước. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An đang phấn đấu vươn mình trở thành một trong những đầu tàu kinh tế mạnh của cả nước.

Sống trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và người dân Long An luôn hiểu rằng, “cây độc lập, quả thanh bình” ngày nay được đánh đổi bằng biết bao xương máu của cha ông. Các thế hệ hôm nay và mai sau nguyện ra sức phát huy hào khí ông cha, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp./.

Long An

Chia sẻ bài viết