Tiếng Việt | English

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan

Việt Nam và Thái Lan cùng là thành viên của nhiều cơ chế hợp tác tiểu vùng và là thành viên tham gia tích cực nhất trong các cơ chế hợp tác tiểu vùng.