Tiếng Việt | English

17/05/2018 - 08:39

Tự giác học tập và làm theo gương Bác

Công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện sâu, rộng trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và lan tỏa trong quần chúng nhân dân đã nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức và hành động của từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm; chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa rời quần chúng, suy thoái về đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm được tập trung lãnh đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Qua thực hiện Chỉ thị 05, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Ngoài tác dụng nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, việc học tập và làm theo gương Bác còn phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, chỉ tiêu phát triển KT-XH, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, có những việc làm thiết thực, ý nghĩa gắn với cuộc sống, cộng đồng, chung tay xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đó là những người đi đầu trong ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, làm giàu cho bản thân và xã hội; đóng góp công sức, tiền của, hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; sống nghĩa tình với quê hương, làm việc thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự xã hội,...

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo gương Bác ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu các mô hình hiệu quả cao, chưa sát thực tế, chưa gắn với các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Còn một số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật vì thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm đạo đức, lối sống, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, thiếu tinh thần trách nhiệm,...

Do vậy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải tăng cường trách nhiệm hơn nữa, tiên phong, gương mẫu; thường xuyên tuyên truyền, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, ý thức tự giác; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, những vấn đề quốc kế dân sinh và giải quyết những bức xúc trong xã hội./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết