Tiếng Việt | English

08/10/2015 - 14:27

Đại hội của niềm tin

Những ngày này, nhân dân Long An cùng hướng về Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 với tất cả niềm tin. Từ ngày 13-10 đến ngày 16-10-2015, ĐH sẽ được diễn ra, mang theo kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân về sự tiếp tục phát triển tốt hơn mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội,... trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt của nhiệm kỳ qua.

Theo dõi thông tin trên Báo Long An trong thời gian gần đây, chúng tôi rất phấn khởi khi thấy nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá cố định năm 1994) bình quân hằng năm đạt 11,25%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; nhiều chỉ tiêu của ĐH đạt và vượt; các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt kết quả quan trọng; kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống của người dân được cải thiện, nâng lên; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội bảo đảm; quốc phòng-an ninh giữ vững;...

Tuy nhiên, theo đánh giá, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu ĐH đề ra; năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; huy động vốn đầu tư xã hội khó khăn; sản xuất, kinh doanh phục hồi chậm; thị trường giá cả nông sản thiếu ổn định; quản lý tài nguyên, môi trường chưa chặt chẽ; lĩnh vực văn hóa, xã hội còn một số hạn chế; an ninh, trật tự có nơi còn diễn biến phức tạp; hoạt động của hệ thống chính trị còn một số mặt chưa phát huy hiệu lực, hiệu quả; công tác xây dựng Đảng có nơi chưa được tập trung thường xuyên.

Chúng ta đã đánh giá đúng thực chất, nhất là đã thấy rất rõ những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, tôi tin rằng, ĐH lần này sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc để đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và quan trọng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới - những người mà các đại biểu sẽ sáng suốt lựa chọn, chúng ta tiếp tục đạt những thành công trong nhiệm kỳ 2015-2020./.

Phan Thôn

Chia sẻ bài viết