Tiếng Việt | English

11/08/2015 - 10:24

Long An: Công đoàn viên chức tỉnh góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng

Sáng 11-8, tại hội trường Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, Công đoàn viên chức tỉnh Long An tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An và Đại hội XII của Đảng. Các đồng chí UV BCH, UV UBKT - CĐVC tỉnh; Đại diện Ban Chấp hành các CĐCS trực thuộc,… tham dự.


Toàn cảnh hội nghị

Các nội dung được Ban tổ chức hội nghị gợi ý đóng góp về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, những giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, quản lý tài nguyên - môi trường, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, phát triển đời sống văn hóa theo hướng bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ bảo đảm an ninh - quốc phòng, tăng cường hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh chống tham nhũng và sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng được hội nghị quan tâm.


Phó Giám đốc Sở VHTT&DL - Nguyễn Văn Danh phát biểu đóng góp ý kiến cho dự thảo

Đây là diễn đàn để phát huy quyền dân chủ cơ sở, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong  công tác xây dựng Đảng./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết