Tiếng Việt | English

26/02/2024 - 09:44

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền các cấp, trong đó đặc biệt nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Người dân khá hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Mộc Hóa

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Thông tin từ UBND tỉnh Long An, thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định (QĐ), văn bản liên quan. Điển hình có QĐ số 3546/QĐ-UBND, ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Hải Tuấn, QĐ số 3546/QĐ-UBND, ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh nêu rõ các mục tiêu như tập trung đẩy mạnh triển khai, thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ và QĐ số 8917/QĐ-UBND, ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra; khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 của tỉnh; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC để phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

“Đặc biệt, trong QĐ số 3546/QĐ-UBND, ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh cũng xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025; bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả” - ông Trần Hải Tuấn thông tin.

Ngoài ban hành các QĐ, văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ, hàng năm, tỉnh còn thành lập đoàn kiểm tra CCHC để kịp thời chấn chỉnh lề lối, thái độ làm việc của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong công tác CCHC. Năm 2023, Đoàn kiểm tra liên ngành CCHC tỉnh kiểm tra tại 19/19 sở, ngành tỉnh; 15/15 UBND cấp huyện; 15/15 Trung tâm Hành chính công cấp huyện; 46/188 UBND cấp xã. Sau kiểm tra, Đoàn có thông báo kết quả kiểm tra, đề xuất chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng thực hiện công tác CCHC trong thời gian tới.

Thông tin từ Sở Nội vụ, năm 2023, ngoài đề nghị kiểm điểm đối với 6 đơn vị, 1 cá nhân về thái độ chưa chuẩn mực trong phát ngôn đối với Đoàn kiểm tra và phê bình 18 đơn vị về những tồn tại, hạn chế khi giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, Đoàn kiểm tra liên ngành CCHC tỉnh còn hậu kiểm tra kết quả chấn chỉnh tại 6 UBND huyện, 6 Trung tâm Hành chính công cấp huyện và 18 UBND cấp xã.

Chuyển biến tích cực

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tỉnh bảo đảm đúng theo quy trình, quy định của Nhà nước

Với quyết tâm thực hiện của cả hệ thống chính trị, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực; kết quả Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm sau cao hơn năm trước; kết quả đánh giá Chỉ số các sở, ngành, số đơn vị xếp loại tốt trở lên chiếm tỷ lệ cao.

Năm 2022, huyện Mộc Hóa còn nhiều hạn chế trong CCHC, xếp hạng chỉ số CCHC cấp huyện đứng vị trí khá thấp trong tỉnh. Nguyên nhân là người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức; chưa thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ CCHC chưa nhịp nhàng, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị;… Thông tin từ UBND huyện Mộc Hóa, để cải thiện chỉ số CCHC, ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện mời lãnh đạo các phòng, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp xã về triển khai, thực hiện CCHC năm; đánh giá, kiểm điểm lại những hạn chế, thiếu sót đã được tỉnh chỉ ra. Huyện chỉ đạo từng ngành, địa phương rà soát các khuyết điểm, hạn chế trong CCHC của năm 2022, từ đó, xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Đặc biệt, hàng tháng, UBND huyện tổ chức họp rút kinh nghiệm, bổ sung cách làm mới để khắc phục các hạn chế trong CCHC của năm 2022 và trong các đợt kiểm tra CCHC của huyện.

“Nhờ thực hiện nhiều giải pháp tích cực, năm 2023, công tác CCHC của huyện đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch năm hoàn thành, đạt 100%. Công tác soạn thảo, thẩm định, tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước ngày càng được đẩy mạnh. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” bảo đảm theo quy trình, quy định; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn giảm đáng kể;...” - Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa - Nguyễn Văn Minh thông tin.

Theo ông Trần Hải Tuấn, năm 2024, để tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả công tác CCHC, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm đã được chỉ ra; tổ chức thực hiện hiệu quả việc khắc phục và cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính cấp tỉnh. Đồng thời, thủ trưởng các cấp, các ngành quan tâm khắc phục những điểm số bị mất phải gắn với duy trì, nâng cao các nội dung CCHC đạt điểm chỉ số tốt trong những năm qua, nhất là phải gắn với việc thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết