Tiếng Việt | English

05/08/2020 - 15:53

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, quản lý bộ đội trong tình hình mới

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với quyết tâm cao, tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đó là nền tảng để lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên dương những cá nhân điển hình trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Ảnh: Thùy Trang

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên dương những cá nhân điển hình trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ảnh: Thùy Trang)

Những năm qua, công tác tư tưởng trong LLVT tỉnh luôn được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung, hình thức, biện pháp sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm công tác tư tưởng luôn đi trước. Công tác giáo dục chính trị, nhất là việc thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” đạt kết quả tốt. Chỉ huy các cấp chú trọng giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống dân tộc, quân đội, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhiệm vụ đơn vị. Đồng thời, tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhận thức rõ “đối tượng”, “đối tác”, đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Phong trào thi đua quyết thắng, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tổ chức chặt chẽ. Các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn chủ động, có nhiều đổi mới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của LLVT, được các cấp đánh giá cao. Công tác thi đua, khen thưởng được đẩy mạnh, gắn với nhiệm vụ chính trị, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình, có sức lan tỏa tích cực. Nhiệm kỳ qua, 367 tập thể, cá nhân trong LLVT tỉnh được các cấp tuyên dương. 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

LLVT luôn phát huy, coi trọng tính dân chủ xây dựng thống nhất ý chí và hành động, tạo môi trường làm việc cởi mở, thuận lợi, phát huy năng lực của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cán bộ, chỉ huy cơ quan, địa phương, đơn vị luôn chủ động nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội. Đơn vị thực hiện với nhiều biện pháp, trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp được đặt lên hàng đầu. Cán bộ luôn gần gũi bộ đội, thấu hiểu, nắm chắc hoàn cảnh gia đình của quân nhân; chủ động phối hợp địa phương, gia đình của quân nhân để tiến hành giải quyết tốt tư tưởng cho bộ đội cũng như kịp thời động viên chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhờ làm tốt công tác quản lý tư tưởng bộ đội nên ý thức, trách nhiệm trong tự giác chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ rệt; các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường ở các đơn vị giảm mạnh; đời sống văn hóa, tinh thần của CBCS được cải thiện, góp phần xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tích cực đổi mới công tác dân vận và cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, chung sức xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội, làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, củng cố, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Đó cũng là một trong những biện pháp để giáo dục tư tưởng bộ đội trong tình hình mới.

Huấn luyện vượt vật cản

Huấn luyện vượt vật cản

Công tác tư tưởng luôn giữ vai trò quan trọng nhằm bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị cho CBCS, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng với quân đội. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt những nội dung sau:

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tổ chức Đảng đối với công tác tư tưởng. Bám sát tình hình nhiệm vụ của đơn vị, thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động của bộ đội để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, đổi mới, nâng cao chất lượng tư tưởng, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, không để xảy ra bất ngờ về tư tưởng trong cơ quan, đơn vị. Triển khai, thực hiện tốt mô hình Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới, góp phần quản lý, giáo dục bộ đội.

- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho bộ đội. Phát huy kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị bằng những nội dung, biện pháp phù hợp, trong đó chú trọng đổi mới việc tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nâng cao tính định hướng, tính chiến đấu, tính thuyết phục trong từng nội dung, từng bài giảng. Bên cạnh giáo dục cho bộ đội thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các đơn vị tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, quân đội và đơn vị, những gương điển hình tiên tiến, qua đó khơi dậy niềm tự hào trong mỗi CBCS, tạo động lực thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1 giải lao trên thao trường (Ảnh: Thùy Trang)

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1 giải lao trên thao trường (Ảnh: Thùy Trang)

- Tiến hành công tác tư tưởng gắn với việc duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “đơn vị 3 nhất” (hoàn thành nhiệm vụ chính trị xuất sắc nhất, kỷ luật nghiêm nhất, cơ quan, đơn vị an toàn nhất). Bên cạnh đó, không ngừng quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

- Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội. Đội ngũ chính trị tích cực tìm tòi, sáng tạo, vận dụng linh hoạt những hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng sinh động, phù hợp với đặc điểm, khả năng, trình độ của CBCS. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng tạo động lực để CBCS học tập, công tác, rèn luyện.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt mô hình 5 chủ động trong công tác tư tưởng: Chủ động nắm tư tưởng, chủ động đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng, chủ động định hướng tư tưởng, giải quyết tư tưởng và đấu tranh tư tưởng để kịp thời định hướng tư tưởng CBCS trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình, những cái hay, cái đẹp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt công tác dân chủ, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong quân đội, tăng cường giao lưu trao đổi, tọa đàm,... Phát huy tốt vai trò của tổ chức quần chúng, nhất là Đoàn Thanh niên, Phụ nữ,... Đồng thời, triển khai hiệu quả mô hình Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm được thể hiện cụ thể: Đoàn kết tốt, học tập tốt, rèn luyện tốt, công tác tốt, kỷ luật nghiêm góp phần giữ vững công tác tư tưởng, xây dựng LLVT vững mạnh./.

Thượng tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết