Tiếng Việt | English

Nông thôn đổi mới từng ngày

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn của tỉnh Long An có sự thay đổi mạnh mẽ. Qua đó, tác động tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 120 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 74,5% số xã toàn tỉnh, đạt 84,5% kế hoạch giai đoạn 2021-2025; trong đó, có 28 xã NTM nâng cao chiếm 23,7%, số xã đạt chuẩn NTM, đạt 49,12% kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Người dân tham gia trồng hoa trên các tuyến đường, chung tay xây dựng nông thôn mới
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm