Tiếng Việt | English

22/04/2024 - 09:08

Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo công tác dân vận

Xác định “Ở đâu có dân chủ, ở đó có lòng dân và sức dân”, các địa phương, đơn vị trong tỉnh Long An tiếp tục phát huy những cách làm hay, nhất là đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Qua đó, không chỉ nâng cao sự hài lòng của Nhân dân mà còn góp phần củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đời sống người dân trên địa bàn huyện Cần Đước

Tạo sự đồng thuận cao

Năm 2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh, chỉ đạo hệ thống chính trị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác dân vận. Chủ đề đặt ra là “Công tác dân vận trong tạo sự đồng thuận, nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh”.

Thực hiện chủ đề này, ngay từ đầu năm 2024, các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các văn bản lãnh, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, nhất là quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân tiếp tục được tăng cường lãnh đạo thực hiện nhằm kịp thời lắng nghe và giải quyết các phản ánh, kiến nghị chính đáng, các vấn đề phát sinh, bức xúc của Nhân dân từ cơ sở.

Công tác chăm lo cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được chú trọng. Qua đó, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các phong trào do địa phương phát động.

Là huyện nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, Cần Đước xem công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và nâng cao đời sống người dân. Thời gian qua, Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Thường trực Huyện ủy tăng cường lãnh đạo triển khai, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

Các cấp, các ngành, địa phương trong huyện chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân. Chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể của huyện quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân.

Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân vận Huyện ủy Cần Đước - Đào Ngọc Tuyến cho biết: “Năm 2024, Ban Dân vận tham mưu Huyện ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân bám sát địa bàn để thực hiện công tác vận động quần chúng; thường xuyên quan tâm công tác dân vận của các cơ quan nhà nước gắn với thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở và phát huy vai trò, chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Đi đôi đó, Ban Dân vận chủ động tham mưu Thường trực Huyện ủy nội dung Bí thư Huyện ủy tiếp xúc, đối thoại với người dân về công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn. Qua đó, nhằm kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của khâu giải phóng mặt bằng, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân trong vùng dự án.

Huyện tiếp tục rà soát, nâng chất những mô hình hiệu quả của Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhằm góp phần hoàn chỉnh các tiêu chí huyện nông thôn mới, giữ vững danh hiệu Huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh.

Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện Đức Hòa hướng dẫn người dân về chuyển đổi số

Ban Dân vận các địa phương còn phát triển đường lối dân vận của Đảng phù hợp, hiệu quả với thực tiễn. Tại huyện Đức Hòa, Ban Dân vận Huyện ủy tích cực vận dụng “Bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới”.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đức Hòa - Phạm Văn Đồng cho biết: “Năm 2023, huyện tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền cấp huyện, cấp xã và cải thiện môi trường đầu tư. Từ đó, tạo niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể.

Nhằm tạo sự đồng thuận, nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân, thời gian tới, Ban đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách sâu, rộng, kịp thời đến Nhân dân. Tích cực hướng dẫn và hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính; kiến nghị chính quyền xử lý kịp thời, hiệu quả các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân”.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam huyện Đức Hòa phối hợp các đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền gắn với đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng Cổng thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến của Trung tâm Hành chính công huyện cũng được chú trọng. Huyện đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính đầy đủ trên Cổng dịch vụ công của huyện.

Với phương châm: “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động”, các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện tốt hơn việc cung cấp và phản hồi thông tin kịp thời trên các chuyên trang, chuyên mục của cổng thông tin điện tử nhằm gia tăng mức độ tương tác giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Công tác chăm lo cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được các địa phương quan tâm

Ông Phạm Văn Đồng cho biết thêm: “Huyện tiếp tục đổi mới công tác vận động người dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các chính sách phát triển KT-XH, đặc biệt là tham gia vào quá trình cải thiện kết cấu hạ tầng. Cấp xã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo, cận nghèo; bảng kê thu - chi ngân sách xã, thị trấn tại bảng tin ở trụ sở UBND xã, thị trấn và niêm yết tại nhà văn hóa ấp, khu phố hoặc thông tin qua hệ thống loa phát thanh để người dân dễ tiếp cận. UBND huyện, các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn chủ động gặp gỡ, tiếp xúc với người dân qua các cuộc họp dân ở ấp, khu phố để giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động, đời sống của người dân”.

Đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, hướng về Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ được Ban Dân vận các cấp trong tỉnh xem là giải pháp quan trọng trong năm 2024. Qua đó, không chỉ giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh từ cơ sở mà còn củng cố mối quan hệ bền chặt giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết