Tiếng Việt | English

19/01/2016 - 09:38

Đại hội Đảng Lào:

Bài học kinh nghiệm 30 năm đổi mới của CHDCND Lào

Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào đã tổng kết bài học kinh nghiệm đổi mới quan trọng từ thực tiễn tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng này.

Nhân dịp tiến hành Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 10 của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, sáng 18/1/2016, ông Choummaly Sayasone, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổng kết bài học kinh nghiệm quan trọng từ thực tiễn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 của Đảng giai đoạn 5 năm qua (2011 - 2015), cũng như 30 năm sự nghiệp đổi mới.

Ông Choummaly Sayasone, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát biểu tại Đại hội Đảng 10.

Cụ thể như sau:

1. Kiên định đường lối đổi mới toàn diện và có nguyên tắc của Đảng, tiếp tục phát huy tư duy sáng tạo, dựa trên nền tảng kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa và độc lập dân tộc, vận dụng chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Kaysone Phomvihane, kế thừa và phát hy truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn với việc lựa chọn tinh hoa của nhân loại.

2. Trong phát triển, cần kiên định và coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, gắn chặt với phát triển xã hội, bảo vệ giữ gìn văn hóa tốt đẹp của dân tộc và bảo vệ gìn giữ môi trường bền vững; khai thác và sử dụng sức mạnh mọi thành phần kinh tế vào trong việc phát triển kinh tế quốc dân theo cơ chế kinh tế thị trường đặt dưới sự quản lý của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với quốc phòng – an ninh; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo của nhân dân và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân các dân tộc, đồng thời tập trung chú trọng phát triển nền kinh tế quốc dân theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên lĩnh vực đất nước có tiềm năng thế mạnh.

3. Xuống xây dựng cơ sở chính trị và phát triển nông thôn toàn diện không ngừng vững mạnh theo 04 nội dung, 04 mục tiêu chiến lược lâu dài. Cần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước và phát triển theo hướng “3 xây”, sản xuất hàng hóa kiểu mẫu trở thành phong trào rộng lớn trong nhân dân.

4. Tăng cường sự đồng lòng của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trở thành truyền thống, sức mạnh chiến thắng và trở thành yếu tố cơ bản cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ ổn định chính trị, an ninh và xã hội vững chắc; đảm bảo cho việc gìn giữ thành quả cách mạng và chủ quyền lãnh thổ của quốc gia, dân tộc vững chắc.

5. Để đảm bảo phát triển đúng hướng, trước hết cần tăng cường khả năng lãnh đạo và sức mạnh của các cấp ủy Đảng, làm cho Đảng ủy các cấp có khả năng chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức triển khai đường lối, kế hoạch chính sách của Đảng thành kế hoạch làm việc, dự án chi tiết đúng đắn và kịp thời, đồng thời phải phù hợp với tính đặc biệt và thế mạnh của từng vùng đi song song với phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị của các cấp,

6. Nâng cao vai trò và khả năng lãnh đạo của Đảng, đi song song với việc nâng cao tính gương mẫu tiên phong chiến đấu của đội ngũ đngr viên, quyết tâm giải quyết hiện tượng tiêu cực sinh ra trong tổ chức của Đảng, Nhà nước, cũng như trong đội ngũ cán bộ, đảng viên kịp thời, đảm bảo cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

7. Kiên định đường lối đối ngoại hòa bình độc lập, hữu nghị và hợp tác trước sau như một, chủ động tích cực hội nhập khu vực quốc tế, mở rộng quan hệ với các nước láng giềng, cũng như các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN, các nước bạn bè trên thế giới và các cơ quan tổ chức quốc tế, đặc biệt là phát huy quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đồng chí cùng lý tưởng xã hội chủ nghĩa với các nước bạn chiến lược, đó là yếu tố cần thiết và không thể thiếu được, để tạo thành sức mạnh tổng hợp vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước Lào.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 9 đã thẳng thắn đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm rất quan trọng nêu trên, chúng ta có thể khẳng định và hy vọng trong 5 năm tới, đất nước Lào sẽ vững bước đi lên giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa vào trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào ngày càng văn minh và thịnh vượng./.

PV/VOV-Vientiane

Chia sẻ bài viết