Tiếng Việt | English

18/06/2015 - 10:56

“Trung Quốc đừng tưởng cải tạo xong đảo ở Biển Đông là có chủ quyền”