Tiếng Việt | English

05/09/2022 - 18:15

Siết chặt quản lý Nhà nước về đất đai và các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 30/8/2022, về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai và các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Trong ảnh: Dự án Khu công nghiệp Đông Nam Á (huyện Cần Giuộc)

Theo Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và pháp luật khác có liên quan, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quản lý, sử dụng đất đai và các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Đồng thời, cụ thể hóa, đề ra các giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát và phối hợp các cơ quan Nhà nước nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư và xây dựng.

Đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các quy định và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương trong công tác quản lý về đất đai. Thực hiện thẩm định chặt chẽ năng lực của nhà đầu tư, ưu tiên thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng công tác quản lý Nhà nước về đầu tư ngoài ngân sách.

Song song đó, phải chủ động thanh tra, kiểm tra, rà soát và chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh kịp thời, nghiêm minh đối với các dự án đầu tư chưa đảm bảo đúng quy định pháp luật. Rà soát, theo dõi chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch được duyệt.

UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tình hình, kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc, phát sinh để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết