Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Xây dựng quy chế làm việc - nâng chất hoạt động cấp ủy nhiệm kỳ mới

Bầu cử kiện toàn cấp ủy xong, phần quan trọng là phải nâng chất hoạt động cấp ủy nhiệm kỳ mới. Cấp ủy mới phải hoạt động hiệu quả, chất lượng cả nhiệm kỳ, phản ánh đúng với kỳ vọng của đảng viên và quần chúng.

Những việc cần làm ngay của một cấp ủy nhiệm kỳ mới là phải dựa vào tình hình thực tế, căn cứ những quy định của cấp trên và Điều lệ Đảng, xây dựng quy chế làm việc (QCLV), đưa ra lấy ý kiến trong tập thể cấp ủy và đảng viên - nơi nào có điều kiện thì lấy cả ý kiến đóng góp của các đoàn thể chính trị. Sau đó, xin ý kiến đảng ủy cấp trên, thống nhất các nội dung phải thực hiện, biến QCLV thành kim chỉ nam cho hoạt động suốt cả nhiệm kỳ. Dựa vào nội dung QCLV, từng cấp ủy viên phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị chung với nhiệm vụ được tổ chức phân công. Quá trình thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy nhiệm kỳ mới, cần phân công từng cấp ủy viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể, thực hiện đúng nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn góp ý xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ. Riêng người đứng đầu cấp ủy - bí thư phải là trung tâm đoàn kết, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cấp trên, trước tập thể đảng viên và quần chúng.

Bầu cử, lựa chọn cấp ủy nhiệm kỳ mới là những người đủ đức, đủ tài, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đoàn kết thành một khối thống nhất từ tư tưởng đến hành động, có năng lực lãnh đạo, uy tín, tập hợp được đông đảo quần chúng, xây dựng và thực hiện hiệu quả QCLV.Đó chính là những nhân tố tích cực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm cho việc nâng chất hoạt động cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Bé Bảy 

Chia sẻ bài viết