Tiếng Việt | English

25/10/2018 - 15:16

Kiến Tường phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc trong phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

UBMTTQ Việt Nam thị xã làm tốt công tác vận động chăm lo công tác an sinh xã hội

UBMTTQ Việt Nam thị xã làm tốt công tác vận động chăm lo công tác an sinh xã hội

Ngay từ đầu năm 2018, UBMTTQ Việt Nam thị xã phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước nâng cao nhận thức về pháp luật trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ thị xã còn phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018; phối hợp UBND thị xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; Chương trình Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020; tiếp tục kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020,... Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, vận động người dân xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Đến nay, thị xã có 11.307 hộ đăng ký gia đình văn hóa, đạt 100%; duy trì 100% khu dân cư văn hóa, 100% (38/38) ấp, khu phố văn hóa, 75% xã, phường đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị, 3 xã chuẩn bị công nhận lại và theo lộ trình đạt chuẩn mới ở tất cả các xã còn lại.

Phát huy tốt vai trò của MTTQ các cấp trong thực hiện phong trào xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới

UBMTTQ Việt Nam thị xã chú trọng hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Hiện nay, toàn thị xã có 8 ban thanh tra nhân dân với 47 thành viên, 12 ban giám sát đầu tư cộng đồng với 50 thành viên. Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức thành viên còn vận động mọi nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách với tổng số tiền huy động được gần 2 tỉ đồng. Phát huy những kết quả, thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam thị xã Kiến Tường tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã./.

UBMTTQ Việt Nam thị xã Kiến Tường

Chia sẻ bài viết