Tiếng Việt | English

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.