Tiếng Việt | English

08/12/2017 - 01:30

UBKT Huyện ủy Tân Hưng tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh

Cùng với việc tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Hưng, tỉnh Long An luôn chú trọng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh

Giám sát mở rộng, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, tăng cường giám sát đảng viên và tổ chức đảng nhằm ngăn ngừa vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng, tập trung kiểm tra tổ chức và cá nhân có dấu hiệu vi phạm để kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định.

Trong năm 2017, UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng, 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; lãnh đạo, điều hành trong quản lý thu, chi tài chính ngân sách; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; lãnh đạo củng cố, nâng chất các lực lượng quân sự ở địa phương;...

Tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 8 tổ chức đảng về xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát,…

Đồng thời, giám sát thường xuyên 5 tổ chức đảng và 6 đảng viên về việc triển khai tổ chức thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện chương trình trọng điểm, công trình đột phá của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới; kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2018;…

Song song với kiểm tra, giám sát, việc xử lý kỷ luật đảng được tiến hành nghiêm túc. Trong năm 2017, tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với 1 đảng viên. Trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật, thực hiện đúng thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình thủ tục./.

                                                       Nguyễn Văn Răng (UBKT Huyện ủy Tân Hưng)

Chia sẻ bài viết