Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy - Mai Văn Chính:

Chủ động tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 28-1-2015, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Bí thư Tỉnh ủy - Mai Văn Chính đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2014, ngành TCXDĐ của tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các công tác TCXDĐ, nhất là việc tham mưu chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 theo Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị.

Ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức đã chủ động, tập trung tham mưu tốt cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác XDĐ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chủ động tham mưu, đề xuất, kiện toàn, sắp xếp cán bộ các ngành, địa phương, đơn vị. Hướng dẫn thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ chặt chẽ; phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong việc thẩm định kết quả trên. Công tác quy hoạch cán bộ luôn bám sát chủ trương và hướng dẫn của Trung ương. Hầu hết các đơn vị, địa phương thực hiện khá chặt chẽ quy trình quy hoạch cán bộ, đúng quan điểm, nguyên tắc và phương châm; chất lượng quy hoạch cán bộ được nâng lên về trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ,...

Năm 2015, công tác TCXDĐ đề ra 9 nhiệm vụ, trong đó tập trung vào việc chuẩn bị nhân sự và tiến hành tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương, cụ thể hóa tổ chức thực hiện đề án công tác cán bộ; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 64 và Kế hoạch 12 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; tập trung xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; kiểm tra việc xây dựng chi bộ điểm theo Chỉ thị 57 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;...

Đồng chí Mai Văn Chính - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành TCXDĐ của tỉnh đã đạt trong năm 2014. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ xuyên suốt của ngành TCXDĐ các cấp trong năm 2015 là chủ động tham mưu giúp các cấp ủy triển khai thực hiện tốt việc thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 67 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong đó, quan tâm việc rà soát điều chỉnh quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và các chức danh chủ chốt địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2015-2020, bảo đảm về tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ trẻ, nữ theo quy định. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Bên cạnh, phải quán triệt chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp; quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) về tinh giản biên chế, gắn với thực hiện Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác TCXDĐ, nhất là công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngành TCXDĐ các cấp trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2015; góp phần chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

NGỌC LAN

Chia sẻ bài viết