Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Góp ý xây dựng kế hoạch

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 Học sinh có điều kiện học tập và vui chơi tốt hơn khi học trong môi trường trường chuẩn quốc gia

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Thị Nhanh vừa chủ trì cuộc họp lấy ý kiến đóng góp từ các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh nhằm xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết (NQ) số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, NQ số 44/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 37-Ctr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Theo dự thảo, kế hoạch thực hiện NQ số 29, NQ số 44 và Chương trình số 37 đã nêu rõ những mục đích, yêu cầu, mục tiêu, giải pháp phát triển GD&ĐT đến năm 2020 và công tác tổ chức thực hiện của Ban Chỉ đạo.

Trong đó, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển GD&ĐT; đổi mới căn bản công tác quản lý GD&ĐT; hoàn thiện hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ GD&ĐT đến năm 2020,…

Tại cuộc họp, đa số các đại biểu thống nhất với nội dung kế hoạch, tuy nhiên cần chỉnh sửa bố cục, cách sắp xếp nội dung trong kế hoạch, đồng thời rút ngắn nội dung để kế hoạch đi vào trọng tâm. Các ý kiến nhấn mạnh vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh từ giáo dục mầm non đến giáo dục nghề nghiệp; nên phân luồng học sinh theo giai đoạn và tăng dần qua từng năm để bảo đảm tính hiệu quả cao nhất; tập trung vào những nội dung cốt lõi và bỏ bớt những nội dung không trọng tâm,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Thị Nhanh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời yêu cầu tổ giúp việc, Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh bản kế hoạch dựa trên những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đến ngày 25-1-2015, hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh.

NGỌC SƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết