Tiếng Việt | English

30/08/2019 - 10:23

Phát huy hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH)”, Long An phát huy tốt vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng đối với TDCSXH, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hạn chế “tín dụng đen”, nhất là hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH theo nghị quyết đại hội các cấp đề ra.