Tiếng Việt | English

Vợ chồng già viết đơn ra khỏi hộ nghèo

“Vợ chồng tôi tuy lớn tuổi, sống neo đơn nhưng sức khỏe tốt, còn làm việc được. Vì vậy, vợ chồng tôi tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo để nhường sự hỗ trợ lại cho người nghèo hơn mình” - đó là chia sẻ của ông Đặng Văn Cam.