Tiếng Việt | English

Bảo đảm an toàn môi trường tại khu, cụm công nghiệp

Ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát; các doanh nghiệp ý thức cao hơn trong bảo vệ môi trường và phối hợp tốt ngành chuyên môn, chú trọng công tác xử lý nước thải, chất thải.