Tiếng Việt | English

Sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao còn nhiều khó khăn

Sau hơn 2 năm thực hiện, Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp bước đầu đạt kết quả khả quan.