Tiếng Việt | English

26/06/2015 - 08:20

Về với cội nguồn cùng “Nông nho kể chuyện”

Với những người thích tìm hiểu về văn hóa dân gian thì “Nông nho kể chuyện” của tác giả Đỗ Văn Đồng là một sự lựa chọn thích hợp. Quyển sách này ra mắt bạn đọc vào năm 2012, với sự phối hợp giữa Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Long An và Nhà xuất bản Hội Nhà Văn.

“Nông nho kể chuyện” là tập hợp những chuyện kể, phong tục tập quán dân gian mà tác giả sưu tầm được qua các cuộc điền dã, tiếp xúc với nhiều cụ “nông nho”. Quyển sách sẽ đưa người đọc tìm về nguồn gốc và ý nghĩa đích thực của nhiều phong tục tập quán của người Nam bộ xưa còn được lưu truyền cho đến ngày nay. Như là tục cúng mâm Đất đai trong đám giỗ, tục cúng gà mùng ba tết, tục đánh phá quàn trong đám tang ở vùng Nam bộ, tục thờ Cửu huyền thất tổ, thờ Bà ngũ hành, nguồn gốc của Tết Đoan ngọ, Lễ phản bái, Tàu tống gió…

Ngày nay, những phong tục tập quán ấy đã mai một nhiều. Chính vì vậy mà sự ra đời của “Nông nho kể chuyện” mang ý nghĩa rất lớn. Nói như Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Võ Trường Kỳ- Chi hội trưởng Chi hội VNDG Việt Nam tỉnh Long An, thì “Nông nho kể chuyện” vừa góp phần gìn giữ, hướng dẫn thế hệ trẻ kế thừa, chấn hưng nghi lễ, phát huy giá trị thuần phong mỹ tục của dân tộc; vừa thỏa mãn nhu cầu đời sống văn hóa tâm linh, giáo dục đạo đức xã hội, góp phần thực hiện chủ trương mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc”.

Lê Minh Tú

Chia sẻ bài viết