Tiếng Việt | English

Doanh nghiệp tỉnh Long An điều chỉnh lương tối thiểu vùng ngay đầu năm 2019

Thông tin từ Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, doanh nghiệp trong tỉnh đã điều chỉnh lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019.