Tiếng Việt | English

01/07/2020 - 15:32

Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An được quan tâm đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả hoạt động. Đây là nơi kết nối cộng đồng thông qua các hoạt động sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, giao lưu thể thao, tạo điều kiện nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho người dân.

Việc phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Việc phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH. Chính vì thế, thời gian qua, tỉnh đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Các thiết chế được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể thao của người dân. Trong đó, nhiều trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng (VHTT&HTCĐ), nhà văn hóa - khu thể thao hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia sinh hoạt và cần được nhân rộng.

Không chỉ quan tâm xây dựng, nhiều địa phương còn phát huy hiệu quả công năng của các thiết chế văn hóa, thể thao. Xã văn hóa - nông thôn mới An Lục Long, huyện Châu Thành, là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát huy