Tiếng Việt | English

09/11/2017 - 08:36

Triển khai cơ chế, chính sách mới về phát triển cụm công nghiệp

Ngày 08/11, tại Long An, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tham gia hội nghị có lãnh đạo Sở Công Thương, UBND cấp huyện, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN các tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.


Đại biểu tham gia hội nghị

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP quy định về quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất, kinh doanh trong CCN; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển CCN và quản lý nhà nước đối với CCN. Đối tượng áp dụng của nghị định này là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong CCN; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến quản lý, hoạt động của CCN. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2017.

Điều kiện thành lập CCN: Có trong quy hoạch phát triển CCN được phê duyệt; có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực, kinh nghiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Điều kiện mở rộng CCN: Không vượt quá 75ha, có quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện; đạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60% hoặc nhu cầu thuê đất công nghiệp trong CCN vượt quá diện tích đất công nghiệp hiện có của CCN.

Ngoài ra, nghị định có những quy định, chính sách mới về quản lý, phát triển CCN: Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong CCN (dự án thứ cấp) được miễn tiền thuê đất 7 năm (CCN làng nghề là 11 năm); dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN được miễn tiền thuê đất 11 năm (CCN làng nghề là 15 năm) và được xem xét vay vốn tín dụng với mức không quá 70% tổng mức đầu tư. Nguyên tắc giải quyết các thủ tục triển khai đầu tư hạ tầng, sản xuất, kinh doanh trong CCN theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nguyên tắc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong CCN; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan đầu mối quản lý CCN ở địa phương,...

Tại hội nghị, đại biểu còn được phổ biến Chỉ thị số 12/CT-BCT, ngày 25/9/2017 và Thông tư số 15/2017/TT-BCT, ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, phát triển CCN thời gian tới; thực hiện chủ trương của Chính phủ lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết