Tiếng Việt | English

09/02/2018 - 00:15

Châu Thành: Tăng cường kiểm tra, giám sát để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Long An làm tốt chức năng tham mưu, giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Võ Văn Ky trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Võ Văn Ky trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017

Năm 2017, UBKT Huyện ủy và các cấp ủy Đảng chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác KTGS và lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS của cấp ủy cấp mình bảo đảm đúng chương trình. Trong đó, chú trọng KTGS việc lãnh đạo triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ trước khi quyết định bổ nhiệm, điều động. Việc chấp hành các quy định, quyết định, hướng dẫn, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc. Trong năm, không có tổ chức cơ sở Đảng vi phạm trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ UBKT cấp cơ sở thường xuyên biến động, đa phần là người mới nên thực hiện công tác KTGS còn hạn chế; việc kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều, còn lúng túng, ngại va chạm, đối tượng kiểm tra là cấp ủy viên cùng cấp còn ít; UBKT đảng ủy cơ sở chưa có sự chủ động trong tham mưu và tổ chức KTGS theo chương trình, kế hoạch;...

Qua KTGS, có 7 đảng viên bị thi hành kỷ luật (giảm 6 trường hợp so với năm 2016). Nội dung vi phạm chủ yếu: Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện sai quy định trong quản lý tài sản công; lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi trách nhiệm được giao; vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng; vi phạm thu, chi tài chính;...

Năm 2018, UBKT Huyện ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác KTGS, nhất là việc KTGS chuyên đề và giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy phân công cấp ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở về việc lãnh đạo triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nghị quyết của Huyện ủy./.

UBKT Huyện ủy Châu Thành

Chia sẻ bài viết